U Nar. nov., br. 141/22 od 6.12.2022. objavljena je Odluka o porezima Općine Brdovec (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2023., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju općinski porezi koji su izvorni prihodi Općine Brdovec, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Porezi Općine Brdovec su:

  1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 10%
  2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3%
  3. porez na kuću za odmor, plaća se u godišnjem iznosu od 1,99 EUR po četvornom metru korisne površine kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina, plaća se u visini od 1,33 EUR po m2zauzete javne površine. Pod javnim površinama podrazumijevaju se nerazvrstane ceste, trgovi, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i javne zelene površine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o porezima Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 13/17).

Natrag