Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet (Nar. nov., br. 73/22) donesena je temeljem Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). 

Sukladno ovoj Odluci, općinski porezi su:

  1. porez na potrošnju
  2. porez na kuće za odmor
  3. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«, dakle od 1.7.2022.

Natrag