U Nar. nov., br. 61/22 od 1.6.2022. objavljena je Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 9.6.2022.

Odlukom se propisuje obveza izvještavanja Hrvatske narodne banke (HNB) o podacima o platnim karticama inozemnih izdavatelja i transakcijama po tim karticama te sadržaj, način i rokovi tog izvještavanja radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske (RH). Obveznici izvještavanja jesu:

  • kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u RH,
  • institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH,
  • institucija za platni promet sa sjedištem u RH,
  • podružnica kreditne institucije (banke) iz treće države sa sjedištem u RH,
  • podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH,
  • podružnica kreditne institucije iz države potpisnice Ugovora o EGP-u sa sjedištem u RH,
  • podružnica institucije za elektronički novac iz države potpisnice Ugovora o EGP-u sa sjedištem u RH,
  • podružnica institucije za platni promet iz države potpisnice Ugovora o EGP-u sa sjedištem u RH.

Navedeni obveznici izvještavanja dužni su sastaviti i dostaviti HNB-u podatke najkasnije do 30-og kalendarskog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka izvještajnog razdoblja (od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca), a kada je 30-ti dan u mjesecu subota, nedjelja ili blagdan rok za dostavljanje podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

Prvo izvještajno razdoblje na temelju Odluke započinje 1.7.2022. godine.

Natrag