U Nar. nov., br. 2 od 5.1.2022. objavljena je Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području grada Otočca, stupila je na snagu 6. siječnja 2022., a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Ovom Odlukom određuje se obveza plaćanja naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina na području nadležnosti Isporučitelja vodnih usluga Komunalac d.o.o., Otočac, Bartola Kašića 5a, i to:

  • obveznici plaćanja naknade za razvoj,
  • osnovica plaćanja,
  • namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,
  • visina naknade,
  • način i rokovi plaćanja naknade te
  • nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.
Natrag