U Nar. nov., br. 18 od 9.2.2022. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca, koja stupa na snagu 17. veljače 2022. godine.

Odlukom o lokalnim porezima Grada Karlovca utvrđuje se: 1. vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Grada Karlovca, 2. visina stope prireza porezu na dohodak, 3. visina stope poreza na potrošnju, 4. visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m² i 5. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Natrag