U Nar. nov., br. 119/22 od 14. listopada 2022. objavljen je Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (u nastavku: Zakon) čije odredbe stupaju na snagu 22. listopada 2022. osim članka 108. (prekršajne kazne u eurima) koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17.).

Novim Zakonom namjerava se unaprijediti pravni i financijski okvir sustav visokog obrazovanja, znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja. Zakon na fleksibilan način regulira načela upravljanja i financiranja visokoobrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora kako bi se što veći prostor ostavio autonomnom djelovanju institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Zakonom se propisuje okvirni sadržaj programskog ugovora i postupak sklapanja programskih ugovora kao novog modela financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta, odnosno utvrđuje se okvir koji će služiti kao platforma za definiranje ciljeva utvrđenih nacionalnim i institucijskim strategijama za čije će ostvarenje biti odgovorni znanstveni instituti i visoka učilišta, pri čemu će se navedeni ciljevi konstatirati programskim ugovorima za višegodišnje razdoblje, ovisno o kapacitetima pojedinih institucija i izvedbenim pokazateljima u promatranom razdoblju.

Novost je jasno isticanje umjetničke djelatnosti kao zasebne kategorije čime se omogućuje afirmacija umjetničkog stvaralaštva i umjetničkog istraživanja kao djelatnosti jednakovrijedne znanstvenoj djelatnosti te se za umjetnike propisuje Upisnik umjetnika.

Novim zakonskim rješenjem propisuju se jednostavnije procedure za prijem nastavnika, znanstvenika i suradnika te napredovanje nastavnika i znanstvenika, jasne odredbe o unutarnjem ustrojstvu sveučilišta i znanstvenih instituta, postupak sklapanja programskog ugovora kao novog modela financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te regulacija statusnih promjena visokih učilišta i znanstvenih instituta.

Također, sustavno se rješava pitanje nadzora nad svim tijelima sveučilišta uspostavljanjem novog tijela - Sveučilišnog vijeća te se sustavno propisuju nadzorne ovlasti sveučilišta nad fakultetom odnosno umjetničkom akademijom.

Više nije predviđena mogućnost osnivanja privatnih visokih učilišta od strane županija, gradova i općina te mogućnost osnivanja visokog učilišta pod nazivom visoke škole, a visoke škole osnovane sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju postat će veleučilišta.

Uvode se mehanizmi usklađivanja studijskih programa i upisnih kvota s potrebama tržišta rada te se omogućuje upis združenog studija kojeg je akreditirala međunarodna akreditacijska agencija na razini Europske unije.

Zakon se izravno povezuje s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom te se zahtijeva usklađenost studijskog programa s pripadajućom kvalifikacijom u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Nadalje, novim zakonskim rješenjem uspostavlja se jasniji sustav akademskih naziva koji se stječu nakon stručnog i sveučilišnog studija, a u odnosu na studentska prava.

Uvodi se mogućnost da redoviti studenti zaključe ugovor o radu i zadrže status redovitog studenta, ali bez ostvarivanja prava iz studentskog standarda i prava na subvencioniranje školarine.

Novi Zakon usmjeren je prije svega na poboljšanje strukture sustava upravljanja i financiranja u području visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti kako bi se omogućilo da znanstveno-istraživački i visokoobrazovni sektor postanu učinkovitiji, funkcionalniji u odnosu na potrebe društva i gospodarstva, a osobito kompetitivniji u europskom kontekstu.

Od iznimne važnosti su prijelazne i završne odredbe Zakona (čl. 109. – 122.), koje se odnose na:

  • ustrojstvene i druge promjene visokog učilišta i znanstvenog instituta (rokovi usklađenja statuta i drugih općih akata u roku od 6 mjeseci i dr.)
  • rokove za imenovanje sveučilišnog vijeća
  • zatečena radna mjesta i zvanja
  • natječajne postupke u tijeku
  • upise na studij osoba koje su srednjoškolsko obrazovanje završile prije 2010. godine
  • usklađivanje odredbi o studiju
  • financiranje putem programskih ugovora
  • donošenje podzakonskih propisa
  • upisnike i evidencije
  • prestanak važenja ranije važećih propisa i dr.
Natrag