U Nar. nov., br. 63/22 od 3. lipnja 2022. objavljen je Zakon o poticanju ulaganja čije odredbe stupaju na snagu 11. lipnja 2022. osim članka 29. (novčane kazne u eurima) koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Odredba čl. 28. (novčane kazne u kunama) prestaju važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.).

Preduvjeti za izradu novoga Zakona o poticanju ulaganja stvoreni su obzirom na:

  1. četiri izmjene i dopune dosad važećeg Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.)
  2. daljnju obvezu usklađenja s relevantnom pravnom stečevinom EU (Uredba Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) (SL L 270, 29.7.2021.),
  3. usvajanje nove karte regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027., odobrene od Europske komisije 24. studenog 2021. sukladno pravilima Europske unije o državnim potporama na temelju odredbi revidiranih Smjernica za regionalne državne potpore (SL C 153, 29.4.2021.)
  4. usvajanje Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21.).

Novine koje se uređuju ovim novim Zakonom te ciljevi daljnjeg unaprjeđenja ulagačkog okruženja i poticanja ulaganja su sljedeći:

  1. Sniženi su kriteriji visine registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje bespovratne novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta i to na način da se postojeći uvjet registrirane stope nezaposlenosti za korištenje maksimalne visine potpore za otvaranje novih radnih mjesta u visini do 30 % prihvatljivih troškova otvaranja novog radnog mjesta (maksimalni iznos do 9.000,00 eura) snižava sa >20 % na >15 % registrirane stope nezaposlenosti, a za korištenje potpore za otvaranje novih radnih mjesta u visini do 20 % prihvatljivih troškova otvaranja novog radnog mjesta (maksimalni iznos do 6.000,00 eura) snižava se sa 10 %-20 % na 10 %-15 % registrirane stope nezaposlenosti.
  2. Prema istom kriteriju što snažnijeg regionalnog učinka Zakona o poticanju ulaganja sniženi su i pragovi registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja i to na način da je postojeći prag >20 % registrirane stope nezaposlenosti za korištenje maksimalne visine potpore u iznosu od 20 % prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu (maksimalni iznos do 1 milijun eura), spušten na ˃15 % registrirane stope nezaposlenosti.
  3. U kontekstu nove Karte regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027. godine koja se sastoji od četiri NUTS II regije - Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Grad Zagreb, radi se razlika u smislu veličine poduzetnika i prava na dodjelu potpore za početno ulaganje. U NUTS II regijama Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Jadranska Hrvatska mogu se dodijeliti potpore svim poduzetnicima za bilo koju vrstu početnog ulaganja, dok se u NUTS II regiji Grad Zagreb velikim poduzetnicima mogu dodijeliti potpore isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost u dotičnom području.
  4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u kontekstu daljnje obveze usklađenja s relevantnom pravnom stečevinom EU (Uredba Komisije (EU) 2021/1237), uvodi novu prijelaznu odredbu kojom se u slučaju privremenog ili trajnog smanjenja broja zaposlenika povezanih s projektom ulaganja u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021. zbog pandemije bolesti COVID-19, korisnicima regionalnih potpora za ulaganje to smanjenje neće smatrati kršenjem obaveze očuvanja novootvorenih radnih mjesta na predmetnom području.

U prijelaznim i završnim odredbama Zakona (čl. 31. do 34.) sadržane su odredbe o potporama za ulaganje koje su ostvarene prema ranijem Zakonu o poticanju ulaganja odnosno o određenim postupanjima u pandemijom razdoblju.

Natrag