U Nar. nov., br. 23/22 od 25. veljače 2022. objavljene su:

Obje odluke stupile su na snagu 26. veljače 2022. godine čime su prestale važiti ranija Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade i Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (Nar. nov., br. 114/14.).

Dok je osnovica na temelju koje se izračunava iznos drugih naknada u sustavu socijalne skrbi ostala istovjetna dosadašnjoj te i nadalje iznosi 500,00 kuna, osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade povećana je za 200,00 kn te od 26.2.2022. iznosi 1.000,00 kn umjesto dosadašnjih 800,00 kn.

Prema čl. 23. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 18/22) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, pod uvjetima i u iznosu propisanom čl. 24. do 40. toga Zakona.

Ostale naknade u sustavu socijalne skrbi su:

  • naknada za troškove stanovanja
  • naknada za ugroženog kupca energenata
  • naknada za osobne potrebe
  • jednokratna naknada
  • naknada za pogrebne troškove
  • naknada za redovito studiranje
  • plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu
  • osobna invalidnina
  • doplatak za pomoć i njegu
  • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Na temelju čl. 28. st. 1. Zakona o udomiteljstvu (Nar. nov., br. 115/18 i 18/22) donesena je i Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine.

Sukladno toj Odluci osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine iznosi 500,00 kuna.

Natrag