U Nar. nov., br. 45/22 od 13.4.2022. objavljen je Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (u nastavku: Naputak) koji stupa na snagu 21.4.2022.

Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (dalje: Registar) je integrirana baza podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture, a isti se ustrojava i vodi u elektroničkom obliku u ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i održivi razvoj. Registar kao elektroničku bazu podataka čine: – Registar poduzetničkih zona, – Registar poduzetničkih potpornih institucija.

Naputkom se propisuje struktura i sadržaj Registra, kategorije podataka, obveznici upisa, prijava i upis u Registar, izmjena podataka, obrada i verifikacija podataka, rokovi, način korištenja i objavu podataka iz Registra.

Natrag