Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni kod ugovora o javnoj nabavi radova - Zaključak Vlade RH od 21.6.2022.

Radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda na sjednici Vlade RH održanoj 21. lipnja 2022. donesen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/22-07/228, urbroj: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda (Nar. nov., br. 71/22).

Navedenim Zaključkom pozivaju se ugovaratelji koji za to imaju pravni interes da se obrate naručiteljima u postupcima javne nabave sa zahtjevom za isplatom razlike u cijeni za neizvršene ugovore o javnoj nabavi radova kod kojih je ugovorena nepromjenjiva cijena radova, a primjenjive su odredbe čl. 620. – 636. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 126/21), ako su se cijene radova i elemenata (građevinskih materijala, proizvoda, rada i dr.) na temelju kojih je cijena radova određena izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka (10%).

Pozivaju se naručitelji u postupcima javne nabave da postupe po zahtjevima ugovaratelja tako da pristupe analizi ugovorenih cijena radova i elemenata (građevinskih materijala, pro­izvoda, rada i dr.) na temelju kojih je cijena radova određena, a kako bi utvrdili jesu li se kod takvih ugovora cijene izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka.

Nadalje, pozivaju se naručitelji u postupcima javne nabave, ako to smatraju potrebnim zbog smanjenja cijena, da za neizvršene ugovore o javnoj nabavi radova kod kojih je ugovorena nepromjenjiva cijena radova, a primjenjive su odredbe čl. 620. – 636. ZOO-a pristupe analizi ugovorenih cijena radova i elemenata (građevinskih materijala, proizvoda, rada i dr.) kako bi utvrdili jesu li se kod takvih ugovora cijene izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti niža za više od deset postotaka (10%).

Pozivaju se naručitelji da za potrebe ovih dviju analiza primijene Metodologiju utvrđivanja razlike u cijeni radova, koju je donijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvom pravosuđa i uprave.

Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni radova nalazi se u nastavku objavljenog Zaključka i sastoji se od 7 točaka. Njom se predlaže način utvrđivanja razlike u cijeni radova kod ugovora o građenju u slučajevima promjene cijena pojedinih elemenata na temelju kojih je cijena radova određena. Istom je obuhvaćen postupak izračuna promjene cijene radova koja se primjenjuje na jediničnu cijenu u slučaju da je cijena radova određena po jedinici mjere ugovorenih radova ili na ukupnu ugovorenu cijenu u slučaju da je cijena radova određena u ukupnom iznosu za cijelu građevinu.

 

Pri analizi naručitelji trebaju voditi računa o tome je li cijena radova određena po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinična cijena) u kojem slučaju će se analizirati promjene za pojedinu jediničnu cijenu ili je cijena radova određena u ukupnom iznosu za cijelu građevinu (ukupno ugovorena cijena) u kojem slučaju će se računati promjena iznosa ukupno ugovorene cijene.

Ako se analizom utvrdi povećanje ili smanjenje cijene za više od deset postotaka, pozivaju se naručitelji u postupcima javne nabave, u okvirima ugovora koji su na snazi, a uvažavajući raspoložive mogućnosti osiguranja financijskih sredstava, da na odgovarajući način primjene odredbe čl. 627. ZOO-a vodeći računa da do povećanja cijene elemenata nije došlo nakon dolaska izvođača u zakašnjenje, odnosno čl. 629. st. 2. i 3. ZOO-a, uz sklapanje odgovarajućeg dodatka ugovoru.

Okolnosti svakog ugovora o javnoj nabavi radova potrebno je zasebno utvrđivati uzimajući u obzir svaki pojedinačan ugovor, a ugovorne strane, koje ujedno jamče zakonitu primjenu ugovornih odredbi, pritom moraju osigurati adekvatan revizijski trag.

Potrebno je naglasiti da je ovim Zaključkom ujedno stavljen izvan snage ranije doneseni Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-07/384, urbroj: 50301-05/14-21-2, od 30. rujna 2021. (Nar. nov., br. 107/21.).

Za razliku od tog Zaključka, novi Zaključak Vlade RH se u nijednom dijelu ne referira na odredbe Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: ZJN 2016) koje uređuju mogućnost izmjene ugovora o javnoj nabavi (čl. 314. – 322. ZJN 2016).

Podsjećamo naručitelje da su neovisno od analize i pozivanja na odredbe ZOO-a prema novome Zaključku Vlade RH svejedno dužni voditi računa o tome da svaka izmjena ugovora o javnoj nabavi mora svoj temelj pronaći i u jednoj od spomenutih čl. 314. – 321. ZJN 2016.

To jasno proizlazi već iz st. 1. čl. 314. ZJN 2016 sukladno kojem javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama čl. 315. – 320. ZJN 2016. Prema tome, ZJN 2016 je lex specialis u odnosu na ZOO.

Drugim riječima to bi značilo da ako izmjene radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda svoju osnovu nalaze u nepredvidivim okolnostima (a po prirodi stvari bi to bio razlog), tada sukladno čl. 317. ZJN 2016 ukupno povećanje cijene, čak i primjenjujući metodologiju iz Zaključka Vlade RH, ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora, a za svaku izmjenu na temelju toga članka mora se objaviti i obavijest o izmjeni u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora. O navedenoj okolnosti potrebno je voditi računa naročito u javnoj nabavi EU projekata, budući da se izmjene ugovora o javnoj nabavi koje nemaju svoje uporište u ZJN 2016 ili u europskim direktivama sankcioniraju nemalim financijskim korekcijama.

Činjenica što su europske direktive blaže od ZJN 2016, jer dopuštaju uvećanja do 50 % vrijednosti prvotnog ugovora i to po svakoj izmjeni, a ne kumulativno kako to traži ZJN 2016 do 30%, ne bi smjelo biti od utjecaja na drugačije tumačenje, bar dok se ne izmijeni ZJN 2016.

Natrag