Kontinuirani rast domaćih proizvođačkih cijena industrije i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvoj polovini 2022.


1. Proizvođačke cijena industrije (energije) u Hrvatskoj i zemljama EU-a

Trend rasta proizvođačkih cijena industrije u Hrvatskoj i u zemljama EU-a na domaćem tržištu od srpnja 2021. kontinuirano bilježe dvoznamenkasti rast te su u lipnju 2022. povećane u Hrvatskoj za 30,8% u odnosu na lipanj 2021. godine. Na takav rast najviše su utjecale cijene energije, čiji je rast u Hrvatskoj iznosio 90,0%. Ako isključimo energiju iz ukupnih cijena industrije, tada rast iznosi 9,9%. Osim energije značajan rast bilježe rudarstvo i vađenje (+176,1%) i proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (+108,1%).

Na razini zemalja EU-a, cijene energije u svibnju 2022. bilježe značajan rast od 92,9% u odnosu na svibanj 2021. Na kontinuirani rast cijena energije od srpnja prošle godine, do svibnja ove godine utjecao je porast cijena industrijskih proizvoda u gotovo svim zemljama članica EU-a, a u lipnju 2022. rast iznosi +36,6%. Ako isključimo energiju iz ukupnih cijena industrije zemalja EU-a, tada rast iznosi 16,0%. Najviši rast cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2022. u odnosu na svibanj 2021. imaju: Danska (+59,8%), Rumunjska (+59,2%), Belgija (+52,6%), Mađarska (+49,6%) i Italija (+42,7%). Istodobno, najniži rast cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu imaju: Irska (+24,2%), Slovenija (+25,7%), Austrija (+27,4%), Češka (+27,9%), Finska (+ 28,3%) i Hrvatska (+31,3%).

Tablica 1. Rast proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Hrvatskoj i zemljama EU-a – stope promjena

2. Stopa inflacije u zemljama EU-u i Hrvatskoj u svibnju 2022.

Prema zadnjim podacima EUROSTATA i DZS-a, stopa inflacije na razini zemalja EU-a u svibnju 2022. godine dosegla je 8,8% u zemljama europodručja (+8,1%) i Hrvatskoj 10,7%.

Potrošačke cijene (inflacija) su u Hrvatskoj u svibnju 2022. u odnosu na travanj 2022. više za 1,4%. Istovremeno su na godišnjoj razini više za 10,8%, dok su u godišnjem prosjeku više za 5,4%.

 U svibnju 2022. u odnosu na svibanj 2021., najveći porast potrošačkih cijena ostvaren je u skupinama Prijevoz, za 19,0%, Hrana i bezalkoholna pića, za 15,2%, Restorani i hoteli, za 12,1%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 11,7%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 9,2%, Odjeća i obuća, za 8,9%, Rekreacija i kultura, za 6,6%, te Razna dobra i usluge, za 6,2%.                     

U svibnju 2022. na razini zemalja EU-a inlacija je iznosila 8,8%, a na razini zemalja europodručja je manja za 0,7% te je iznosila 8,1%.

 Sve zemlje članice EU-a bilježe inflaciju preko 5,8% do 20,1%, a jedanaest zemalja ima dvoznamenkastu inflaciju. Iznadprosječnu inflaciju na razini zemalja EU-a (8,8%) bilježi 14 zemalja, a 13 zemalja ima inflaciju ispod prosjeka EU-a. Povećanju potrošačkih cijena u svibnju 2022. u svim zemljama EU-a najviše su doprinijele više cijene energije (+39,1%), hrane (+7,5%) i usluga za 3,5% u odnosu na svibanj 2021. Ukoliko isključimo energiju iz ukupnih potrošačkih cijena na razini zemalja euro područja, inflacija u svibnju ove godine umjesto 8,1% iznosi 4,6%.

 Najvišu stopu inflacije u svibnju 2022. imaju: Estonija (+20,1%), Litva (+18,5%), Latvija (+16,8%), Češka (+15,2%), Bugarska (+13,4%) i Rumunjska (+12,4%). Hrvatska ima stopu inflacije u svibnju 2022. od 10,7%, i nalazi se na devetom mjestu među zemljama EU-a, prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena. Istodobno, najnižu stopu inflacije imaju: Malta (+5,8%), Francuska (+5,8%), Finska (+7,1%) i Italija (+7,3%).

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag