U Nar. nov., br. 148 od 16.12.2022. objavljen je Kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (Aneks br. 1) koji stupa na snagu osmog dana, računajući od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2023. godine.

Natrag