Jeste li spremni za dvojno iskazivanje?

U ponedjeljak (5.9.2022.) počinje dvojno iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti (u nastavku: dvojno iskazivanje) sukladno odredbama čl. 42. - 53. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Zakon o uvođenju eura). Obvezu dvojnog iskazivanja imaju svi poslovni subjekti i tijela javne vlasti kako su definirani čl. 3. Zakona o uvođenju eura.

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno istaknuti u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Cijene roba i usluga i drugi novčani iskazi vrijednosti moraju se u razdoblju dvojnog iskazivanja iskazivati isključivo prema potrošačima (građanima) u Republici Hrvatskoj.

Prema tome, obveza dvojnog iskazivanja ne odnosi se na iskazivanje prema pravnim osobama i obrtnicima. Neovisno o tome, za navedeno nema nikakve zapreke. Pretpostavljamo da će velikom broju poslovnih subjekata biti jednostavnije primijeniti dvojno iskazivanje prema svima.

Razdoblje dvojnog iskazivanja je od 5.9.2022. do 31.12.2023.

Za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanje kuna u euro od 5.9.2022. do 31.12.2022., odnosno eura u kune od 1.1.2023. do 31.12.2023., primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Na primjer, ako iznos u kunama moramo dvojno iskazati u eurima, tada ćemo iznos u kunama podijeliti s fiksnim tečajem konverzije (7,53450) i dobiveni iznos eura zaokružiti na dvije decimale uz sljedeće matematičko pravilo: ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala se povećava za jedan (100,00 kn / 7,53450 = 13,2722 = 13,27 EUR ili 50,00 kn / 7,53450 = 6,6361 = 6,64 EUR).

Nadamo se da ste spremni za dvojno iskazivanje, a ako kojim slučajem niste i još uvijek imate određene nedoumice o tome prema kome i na koji način trebate primijeniti pravila dvojnog iskazivanja, u nastavku Vam dostavljamo poveznice na članak "Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti" koji smo objavili u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/22 te na Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Nadamo se da će Vam navedeno svakako pomoći u primjeni dvojnog iskazivanja u skladu sa Zakonom o uvođenju eura.

Također, pozivamo Vas da nam se za sva pitanja koja se odnose na dvojno iskazivanje, ali i na opću primjenu Zakona o uvođenju eura, obratite putem našeg savjetničkog telefonskog servisa, a ako ste propustili koji od naših webinara na temu uvođenja eura, slobodno pregledajte izbor naših snimki webinara.

Vaš TEB!

 

 

Natrag