U Nar. nov., br. 23/22 od 25. veljače 2022. objavljena je Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama, koja stupa na snagu 1. ožujka 2022. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Naime, produžena primjena Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov. br. 128/17., 47/18., 2/19., 123/19. i 66/20., u nastavku: Temeljni kolektivni ugovor) istekla je 28.2.2022. godine.

Navedenom Odlukom Vlade RH sva materijalna i nematerijalna prava koja su službenici i namještenici u javnim službama ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora, priznaju se i primjenjuju u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

Neizmijenjena ostaje i osnovica za obračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama, odnosno utvrđuje se u visini od 6.044,51 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec ožujak 2022., koja se isplaćuje u mjesecu travnju 2022.

Natrag