Izmjene ZTD-a i uvođenje eura

U TEB-ovom poslovom infu br. 5/22 pisali smo o pitanjima koja će se kod preračunavanja kuna u eure javiti vezano za vrijednost dionica, udjela i temeljnog kapitala.  Ova pitanja trebala bi se riješiti novim izmjenama i dopunama ZTD-a koje su prošle javnu raspravu i za koje se predviđa donošenje po hitnom postupku.

Prema konačnom prijedlogu ovog Zakona, zadnji rok za usuglašavanje iznosa temeljnog kapitala i svih dionica d.d.-a s novom valutom u Republici Hrvatskoj iznosi 1 godinu od dana uvođenja eura, a za usuglašavanje iznosa temeljnog kapitala i svih poslovnih udjela d.o.o. (i j.d.o.o.) taj rok iznosi 3 godine. Međutim, u slučaju promjene kapitala (povećanja, smanjenja, spajanja ili podjele poslovnih udjela/dionica, te zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa), trgovačka društva ovo usuglašavanje trebaju provesti i ranije.

Za trgovačka društva koja ne usuglase temeljni kapital i sve njegove dijelove u propisanom roku, smatrat će se da je nastupio razlog za prestanak društva koji će registarski sud upisati u sudski registar po službenoj dužnosti.

Odluku o usklađenju skupština d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a donosi običnom većinom, pri čemu odluka skupštine d.o.o.-a i j.d.o.o.-a mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

Nove vrijednosti najnižeg temeljnog kapitala i dionica/udjela

Predviđene su i nove vrijednosti najnižeg temeljnog kapitala i dionica/udjela. Tako će od 1.1.2023. najniži iznos temeljnog kapitala j.d.o.o.-a iznositi 1,00 euro (sada 10,00 kn), d.o.o.-a 2.500,00 eura (sada 20.000,00 kn), a d.d.-a 25.000,00 eura (sada 200.000,00 kn). Pritom, najniža vrijednost poslovnog udjela biti će kod j.d.o.o.-a 1,00 euro (sada 1,00 kn), kod d.o.o.-a 10,00 eura (sada 200,00 kn), a najniža vrijednost svake pojedine dionice iznositi će 1,00 euro (sada 10,00 kn).

Pitanje višekratnika u prijedlogu je rješeno na način da se kod j.d.o.o.-a  propisuje višekratnik 1 (kao i do sada, samo do 31.12.2022. u kunama, a od 1.1.2023. u eurima), dok je za d.o.o. propisan višekratnik 10 (sada 100). Kod d.d.-a je također predviđen višekratnik 1, a nominalni iznosi dionica koji su veći od jednog eura moraju biti izraženi cijelim brojem.

Pri preračunavanju temeljnog kapitala i njegovih dijelova primijenit će se fiksni tečaj konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Razlike radi zaokruživanja

Smanjenje višekratnika olakšat će izmjene društvenih ugovora i statuta trgovačkih društava, ali usprkos tome često će se javiti razlike radi zaokruživanja na 1,00 puni euro.

Provođenjem usklađenja nikome se ne smiju umanjiti članska prava u društvu, osim ako se s time izričito ne suglasi, pri čemu se umanjenjem ne smatra smanjenje nominalnog iznosa dionice/udjela kad se time ne utječe na odnose između članova društva.

Ako se pri usklađenju povećava temeljni kapital i nominalni iznosi dionica/udjela, za to se bez ikakvog ograničenja mogu koristiti zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve (čak i kad nije predviđeno da se mogu koristiti u tu svrhu), ostale rezerve iz dobiti i zadržana te neraspoređena dobit. Vlastite dionice i vlastiti poslovni udjeli sudjeluju u usklađenju i odgovarajućem povećanju temeljnog kapitala.

Ako se pri usklađenju smanji temeljni kapital i nominalni iznosi dionica/udjela, iznos za koji je smanjen temeljni kapital može se iskoristiti za pokriće gubitka ili za unos u rezerve kapitala. Iznos za koji je smanjen temeljni kapital ne smije se isplatiti dioničarima odnosno članovima društva niti se može koristiti za to da ih se oslobodi od uplate dionice odnosno poslovnog udjela.

U skladu s navedenim, svaki poduzetnik trebati će za sebe pronaći najbolje rješenje, pa svima preporučujemo da čim prije preračunaju poslovne udjele (i dionice) u eure, kako bi na vrijeme uočili i riješili pitanja koja iz tog preračunavanja mogu proizići.

Ostale izmjene

Osim navedenog, svi iznosi u ZTD-u sada izraženi u kunama zamijenjeni su eurima, uključujući i kazne, a izmjenama i dopunama ZTD-a predviđene su i druge novine od kojih izdvajamo odredbe prema kojima članstvo u trgovačkom društvu ne može steći osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude. Članstvo u društvu ne može steći ni osoba u pogledu koje su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi.

Izmjena ima i kod prokure, uprave, nadzornog odbora i dr., o čemu ćemo potanko pisati u FIP-u nakon donošenja ovih izmjena i dopuna ZTD-a.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag