U Nar. nov., br. 151/22 od 22. prosinca 2022. objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u nastavku: ZIDZR), te Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada, a stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim čl. 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu tj. odredbe o radu putem digitalnih radnih platformi (dodani čl. 221.a do 221.p) stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Izmjene i dopune Zakona o radu koje stupaju na snagu 1.1.2023. bitno mijenjaju pojedine institute radnih odnosa. Propisuje se novi sadržaj gotovo svih vrsta ugovora o radu, uvode se značajna ograničenja rada na određeno vrijeme, bitno se mijenja institut dopunskog rada, ali i vrednovanja rada radnika u vidu preciznijeg definiranja plaće, naknade plaće i drugih primanja iz radnog odnosa, njihovog obračuna i isplate. Interveniralo se i u važne odredbe o prestanku radnog odnosa, računanju i tijeku otkaznih rokova, komunikaciji radnika i poslodavca te dostavi odluka, a propisuju se i nove obveze poslodavca u zaštiti dostojanstva radnika, odnosno nova prava trudnica, roditelja i osoba koje pružaju osobnu skrb.

ZIDZR-om se zakonodavstvo RH usklađuje se s novim EU direktivama i to Direktivom (EU) 2019/1152 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji te Direktivom (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU.

Iz prijelaznih i završnih odredaba važno je naglasiti:

 

  • Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika započeti prije stupanja na snagu ZIDZR-a dovršit će se prema odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17. i 98/19.).
  • Na ugovore o radu koji su sklopljeni na određeno vrijeme, a koji prije stupanja na snagu ZIDZR-a nisu prestali, ne primjenjuju se ograničenja iz čl. 2. do isteka vremena na koje su sklopljeni.
  • Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ZIDZR-a.

Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada propisuje što se smatra neprijavljenim radom, uređuje mjere za suzbijanje neprijavljenoga rada, aktivnosti radi poticanja prijavljivanja rada, vođenje evidencije neaktivnih osoba te odgovornost za povrede odredaba ovoga Zakona. Ovaj Zakon primjenjuje se i na državljanina treće zemlje koji nema zakonit boravak sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja.

Postupci inspekcijskog nadzora započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona na temelju čl. 171. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br., 157/13 – 119/22.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Natrag