Evidentiranje plaćanja podugovaratelju u postupku javne nabave

Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisana je obveza neposrednog plaćanja podugovarateljima od strane naručitelja. Navedena obveza u praksi rezultira određenim nedoumicama koje se odnose na izdavanje računa i evidentiranje u poslovnim knjigama sudionika u postupku javne nabave. U svrhu otklanjanja tih nedoumica, potrebno je prepoznati poslovne događaje koji nastaju u takvim okolnostima.

Navodimo ih u nastavku:

  • Prema ugovoru između ugovaratelja i podugovaratelja, podugovaratelj ugovaratelju obavlja određene isporuke (radove). Za ukupnu vrijednost tih radova podugovaratelj ispostavlja račun ugovaratelju, koji se u poslovnim knjigama podugovaratelja evidentira kao potraživanje prema ugovaratelju, koje u konačnici, sukladno odredbama ZJN 2016, neposredno podmiruje naručitelj;
  • Primljen račun podugovaratelja za obavljene isporuke (radove) ugovaratelj u svojim poslovnim knjigama kao obvezu prema podugovaratelju, koju u konačnici, prema odredbama ZJN 2016, neposredno podmiruje naručitelj;
  • Prema ugovoru između naručitelja i ugovaratelja, ugovaratelj obavlja naručitelju isporuke (radove) koji su predmet ugovora o javnoj nabavi. Za ukupnu vrijednost tih isporuka (radova) ugovaratelj ispostavlja račun naručitelju, koji se u poslovnim knjigama ugovaratelja evidentira kao potraživanje od naručitelja, koje u konačnici, sukladno odredbama ZJN 2016, naručitelj podmiruje djelomično.

Ovi poslovni događaji u praksi rezultiraju određenim nedoumicama u vezi „zatvaranja“ potraživanja i obveza u poslovnim knjigama ugovaratelja i podugovaratelja temeljem plaćanja koje obavlja naručitelj kao strana koja nije uključena u ugovorni odnos između ugovaratelja i podugovaratelja.

Ova nedoumica u praksi se često obrazlaže tzv. nedostatkom knjigovodstvene isprave temeljem koje bi se predmetna potraživanja i obveze u poslovnim knjigama ugovaratelja i podugovaratelja „zatvorila“. U tom smislu postoje ideje, koje se u praksi na žalost i provode, o sklapanju ugovora o asignaciji ili čak ugovora o cesiji. Takva postupanja zaista nisu potrebna jer se njima, prema našem mišljenju, stvaraju obvezno-pravni odnosi za koje nema pravne osnove. Naime, obveza neposrednog plaćanja podugovaratelju od strane naručitelja propisana je odredbama ZJN 2016 te se u tom slučaju radi o neupitnoj zakonskoj obvezi naručitelja da plati neposredno podugovaratelju.

Prema odredbama čl. 312. st. 2. ZJN 2016, ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, dokumentacija o nabavi mora, između ostaloga, sadržavati i navod o obveznom neposrednom plaćanju podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor. Iz navedenih odredbi proizlazi da bi ugovor o javnoj nabavi u kojem se dio ugovora daje u podugovor u sebi trebao imati i uglavke koji se odnose na neposredno plaćanje prema podugovaratelju.

Prema tome, uz to što već postoji zakonska obveza za provođenje neposrednog plaćanja podugovaratelju od strane naručitelje, neupitno je da se radi i o ugovornoj obvezi, što je, prema našem mišljenju, samo po sebi dovoljno kao osnova za evidentiranje u poslovnim knjigama naručitelja i ugovaratelja te otklanja potrebu sklapanja bilo kakvih dodatnih ugovora.

Nadalje, kako bi ugovaratelj imao neupitan dokaz da je naručitelj obavio plaćanje prema podugovaratelju, odnosno kako bi ugovaratelj u svojim poslovnim knjigama mogao „zatvoriti“ i taj dio svoj potraživanja prema naručitelju, mišljenja smo da bi ugovor o javnoj nabavi u sebi trebao sadržavati i uglavak kojim se naručitelja obvezuje ugovaratelju dostaviti potvrdu o obavljenoj uplati (uplatama) prema podugovaratelju.

Kod odnosa ugovaratelja i podugovaratelja, odnosno knjigovodstvenog „zatvaranja“ njihovih međusobnih potraživanja i obveza za obavljene isporuke (radove) od strane podugovaratelja, mišljenja smo da bi njihov međusobni ugovor također u sebi trebao sadržavati uglavke o neposrednom plaćanju od strane naručitelja. Kao dodatno osiguranje u svezi pribavljanja dokaza o obavljenom plaćanju od strane naručitelja, predlažemo da ugovor između ugovaratelja i podugovaratelja također sadrži i uglavak o obvezi podugovaratelja o dostavljanju potvrde ugovaratelju o primljenoj uplati (uplatama) od strane naručitelja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag