Amortizacija ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Kada se ulaganje zakupnika u poslovni prostor u zakupu u njegovim poslovnim knjigama evidentira kao nematerijalna imovina, potrebno je voditi računa o aspektu obračuna amortizacije tako priznate imovine odnosno o zahtjevima HSFI-a 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina i MRS-a 38 - Nematerijalna imovina.

Amortizacija je sustavni raspored amortizirajućeg iznosa imovine tijekom njenog korisnog vijeka uporabe, a vijek uporabe neke imovine određen je vremenom u kojem poduzetnik očekuje koristiti tu imovinu, ali i ostvarivati ekonomske koristi od njene uporabe. Vijek uporabe dugotrajne imovine je vremensko razdoblje u kojem se očekuje da će imovina biti na raspolaganju za upotrebu poduzetniku ili broj proizvoda ili sličnih jedinica koje poduzetnik očekuje ostvariti od te imovine.

Vijek uporabe koji proizlazi iz ugovornih ili drugih zakonskih prava ne može biti duži od razdoblja važenja ugovornih ili drugih zakonskih prava, ali može biti kraći ovisno o razdoblju tijekom kojeg poduzetnik očekuje da će koristiti imovinu. Ako su ugovorna ili druga zakonska prava prenijeta na ograničeni rok koji se može obnoviti, vijek uporabe nematerijalne imovine može uključiti obnovljeni period jedino ako postoji dokaz koji podupire obnavljanje od strane poduzetnika bez značajnijih troškova (toč. 5.43. HSFI-a 5 i toč. 94. MRS-a 38). Čimbenici koji pokazuju da je poduzetnik u mogućnosti obnoviti ugovorna ili zakonska prava navedeni su toč. 96. MRS-a 38, prema kojoj:

  1. postoje dokazi, po mogućnosti na temelju iskustva, da će ugovorna ili druga zakonom zaštićena prava biti obnovljena. Ako to obnavljanje ovisi o suglasnosti treće stranke, to uključuje dokaze da će treća stranka dati suglasnost;
  2. postoje dokazi da će biti ispunjeni svi uvjeti potrebni za obnavljanje prava; i
  3. troškovi obnavljanja koje snosi subjekt nisu značajni u usporedbi s budućim gospodarskim koristima za koje se očekuje da će pritjecati u subjekt od obnavljanja prava.

Prema tome, kod ugovora o zakupu koji omogućuje obnavljanje razdoblja zakupa, a u kojem nisu jasno navedeni uvjeti za obnavljanje ugovora, zakupnik mora biti sposoban pouzdano procijeniti vjerojatnost obnavljanja ugovora o zakupu, a samim time i dužinu korisnog vijeka trajanja svoje nematerijalne imovine. Pritom bi trebao primijeniti računovodstveno načelo opreznosti koje podrazumijeva oprezno prosuđivanje u uvjetima neizvjesnosti na način da imovina ili prihodi nisu precijenjeni, a obveze ili rashodi podcijenjeni, a sve u svrhu pouzdanosti financijskih izvještaja.

Iz navedenoga možemo zaključiti da ako ugovorom o zakupu nisu jasno navedeni uvjeti za njegovo obnavljanje, te nije moguće pouzdano procijeniti hoće li se to dogoditi ili ne, korisni vijek trajanja predmetne nematerijalne imovine ne može biti duži od vremenskog trajanja ugovora o zakupu.

U tom slučaju zakupnik, prilikom određivanja korisnog vijeka trajanja, ne bi trebao uzimati u obzir mogućnost obnavljanja ugovora o zakupu. Navedeno prikazujemo na ilustrativnom primjeru u nastavku.

Poduzetnik uzima u zakup poslovni prostor. Početno trajanje ugovora o zakupu ugovoreno je na 3 godine, uz mogućnost produženja za još 3 godine. Iznos ulaganja u poslovni prostor (građevinski radovi) koja su potrebna da bi se prostor osposobio za namjeravanu uporabu iznose 600.000,00 kn. Procjena poduzetnika o korisnom vijeku trajanja obavljenih ulaganja neovisno o trajanju ugovora o zakupu je 10 godina.

Mogućnost a):

Ugovoreno je obnavljanje ugovora o zakupu na 3 godine uz uvjet da zakupnik u prvom tromjesečju 3. godine zakupa o svom trošku obavi soboslikarske radove u poslovnom prostoru, te da plaćanja mjesečnih zakupnina kroz sve 3 godine zakupa obavi najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Zakupnik pouzdano procjenjuje da će obaviti sve soboslikarske radove u ugovorenom roku i da je u mogućnosti plaćati mjesečnu zakupninu do ugovorenog roka, te svoju nematerijalnu imovinu s temelja obavljenih ulaganja u tuđu imovinu u zakupu amortizira kroz razdoblje od 6 godina (uključuje i razdoblje obnavljanja ugovora o zakupu), što znači u iznosu od 100.000,00 kn godišnje.

Mogućnost b):

Ugovoreno je obnavljanje ugovora o zakupu na 3 godine ukoliko ga niti jedna ugovorna strana ne otkaže u roku od 2 mjeseca prije isteka ugovorenog roka.

Poduzetnik zakupnik ne može pouzdano procijeniti hoće li zakupodavac otkazati ugovor o zakupu u za to predviđenom roku te svoju nematerijalnu imovinu s temelja obavljenih ulaganja u tuđu imovinu u zakupu amortizira kroz razdoblje od 3 godine, što znači u iznosu od 200.000,00 kn godišnje.

Niti u jednom slučaju zakupnik ne bi smio amortizirati takvu nematerijalnu imovinu u razdoblju dužem od 6 godina, bez obzira na procjenu korisnog vijeka takvog ulaganja od 10 godina jer ugovorna prava korištenja predmetnog ulaganja temeljem ugovora o zakupu vrijede maksimalno 6 godina.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag