U Nar. nov., br. 41 od 16. travnja 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave koji stupa na snagu dana 24. travnja 2021.

Izmjenama i dopunama Zakona postiže se usklađenje prava i obveza članova Državne komisije uvažavajući specifičnost pravnog položaja Državne komisije i činjenicu da su članovi obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa te se smatraju dužnosnicima u smislu tog Zakona, iako kao isti nisu navedeni, niti se na njih primjenjuju pravila Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Također, izmjenama i dopunama Zakona unose se odredbe kojima se osigurava kontinuitet rada tijela, precizno se utvrđuje početak i završetak mandata te se dodaju odredbe vezane za prestanak mandata po sili zakona koje do sada nisu bile obuhvaćene.

 

Natrag