U Nar. nov., br. 111/21 od 14. listopada 2021. objavljen je Zakon o elektroničkim medijima koji je stupio na snagu 22. listopada 2021., osim čl. 51. i 101. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o elektroničkim medijima (Nar. nov., br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13. – ispravak).

Pružatelji medijskih usluga dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoj rad, poslovanje i opće akte s odredbama ovoga Zakona.

Pružatelji usluga platformi za razmjenu videozapisa koji su započeli obavljati djelatnost prije stupanja na snagu ovoga Zakona dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Vijeću dokaz o obavljanju djelatnosti.

Ako pružatelj medijskih usluga prilikom usklađivanja svojeg rada s člankom 30. ovoga Zakona utvrdi da dolazi do promjene programske osnove, dužan je u roku od 30 dana podnijeti Vijeću zahtjev za prethodnu suglasnost.

Nakladnik televizije mora osigurati u 2023. godini najmanje 2,5 % godišnjeg brutoprihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga za djela hrvatskih neovisnih proizvođača.

Postupci započeti po odredbama Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13. – ispravak) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Zakonom se u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske, transponiraju odredbe Direktive (EU) 2018/1808, kojom je izmijenjena Direktiva 2010/13/EU, Direktive 98/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenog 1998. o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup (SL L 320, 28.11.1998.); i dijelom odredbe Direktive 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP (SL L 376, 27.12.2006.); (u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/114/EZ).

Kao novina, u ovaj Zakon se uvode i pružatelji usluga platformi za dijeljenje videozapisa koji, također, moraju poduzeti odgovarajuće mjere zaštite maloljetnika od sadržaja koji bi mogao utjecati na njihov fizički, mentalni ili moralni razvoj i opće javnosti, od poticanja na nasilje ili mržnju ili javnog izazivanja da počine terorističko kazneno djelo. Pružatelji usluga platforme za dijeljenje videozapisa imaju iste obveze kao i pružatelji audiovizualnih usluga u pogledu oglašavanja i drugih ograničenja sadržaja, uzimajući u obzir ograničenu kontrolu koju mogu vršiti nad oglašavanjem na svojim platformama koje ne stavljaju na tržište, ne prodaju niti uređuju, a sukladno odredbama Direktive (EU) 2018/1808, kojom je izmijenjena Direktiva 2010/13/EU.

Natrag