U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Uredbom se utvrđuje visina trošarine na energente i električnu energiju.

Natrag