U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Danom stupanja na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Nar. nov., br. 109/18).

 

Natrag