U Nar. nov., br. 37 od 9.4.2021. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koja stupa na snagu 17. travnja 2021.

Ovom su Uredbom utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Natrag