Smjernice za rad nadzornih i revizijskih odbora

S ciljem boljeg upravljanja državnom imovinom u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a u skladu s Nacionalnim programom reformi za 2020. godinu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske donijelo je u kolovozu ove godine Odluku o objavi smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora.

Ove smjernice odnose se na pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i pravne osobe čijim dionicama, poslovnim udjelima i osnivačkim pravima kao zakonski zastupnik upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju.

Smjernice, kojima se nastoji jasnije definirati i ojačati uloga i odgovornost nadzornih i revizijskih odbora, te pridonijeti poboljšanju i podizanju kvalitete njihovog rada, izrađene su temeljem najboljih praksi u okviru projekta „Jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora“ i Programa potpore strukturnim reformama, za koje je zadužena Glavna uprava za potporu struktumim reformama Europske komisije (DG Reform).

I jednim i drugim smjernica ističe se da je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, te da su članovi nadzornog i revizijskog odbora dužni djelovati u interesu Društva.

Smjernicama (svake na 70-ak stranica) se detaljno obrazlažu pravni i regulatorni okviri, odgovornosti i nadležnosti članova, ovlasti i daju preporuke za rad. Poseban naglasak stavljen je na neovisnost i ev. sukob interesa, čuvanje poslovne tajne, zabranu trgovanja povlaštenim informacijama, odgovornost itd.

Vezano za neovisnost, smjernicama se naglašava da neovisnost ne znači samo nepostojanje sukoba interesa nego i stav i spremnost odbora na postavljanje složenih pitanja, preispitivanje postojećih politika i predlaganje promjena.

Kao poslovnu tajnu članovi nadzornog i revizijskog odbora obvezni su čuvati sve što saznaju iz povjerljivih izvješća i danih savjeta.

Trgovanje na temelju povlaštenih informacija je kad osoba posjeduje povlaštene informacije i koristi ih pri stjecanju ili otpuštanju financijskog instrumenta na koji se ta informacija odnosi, za vlastiti račun ili za račun treće osobe, izravno ili neizravno.

Odgovornosti članova nadzornog i revizijskog odbora se razlikuju. Članovi nadzornog odbora odgovorni su prema Zakonu o računovodstvu, Zakonu o trgovačkim društvima i dr., a članovi revizijskog odbora prema Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) i dr.

Pri određivanju odgovornosti potrebno je povesti računa o tome da je nadzorni odbor funkcionalno nadređen revizijskom odboru. A radi velikih odgovornosti, smjernicama se preporučuje da svi članovi nadzornih odbora imaju odgovarajuće police osiguranja od odgovornosti koje omogućuju određenu razinu financijske zaštite od navodnih ili stvarnih "nezakonitih radnji" odnosno povrede postupanja s pozornošću dobrog stručnjaka prilikom izvršavanja dužnosti člana nadzornog odbora. Funkcija revizijskog odbora je savjetodavne i kontrolne naravi, a nadzorni odbor treba poduzimati aktivnosti i mjere na temelju preporuka i savjeta revizijskog odbora. U slučaju neslaganja, revizijski i nadzorni odbor dužni su o tome izvijestiti skupštinu.

Iako se od članova nadzornih i revizijskih odbora očekuje primjena smjernica, napominjemo da smjernice ipak nisu propis nego preporuka. Odgovornosti, nadležnosti, zadaci i dr. nadzornih i revizijskih odbora propisani su prethodno spomenutim propisima, a smjernicama se pojedini aspekti rada još potanje razrađuju.

Stoga će svaki pojedini odbor, u skladu s poznavanjem i ocjenom potreba konkretnog trgovačkog društva, samostalno odlučiti o primjeni smjernica na način za koji smatra da je najprimjerniji.

U smjernicama je navedeno da one određuju očekivanja nadležnih tijela Republike Hrvatske oko minimalnog angažmana članova nadzornih i revizijskih odbora, ali i da su smjernice prvenstveno savjetodavne naravi. A svaki je član uvijek dužan pridržavati se svih primjenjivih propisa i postupati u najboljem interesu Društva.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag