Promjena stopa amortizacije

U praksi se često postavljaju pitanja oko mogućnosti poduzetnika da promijeni stopu amortizacije. U velikom broju slučajeva glavni motiv za promjenu amortizacijske stope je utjecaj na visinu poslovnog rezultata (dobit/gubitak) odnosno porezne osnovice za oporezivanje porezom na dobit. Upravo radi toga, potrebno je naglasiti da odluka o promjeni stope amortizacije neke dugotrajne mora biti temeljena na objektivnoj procjeni promjene korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine, a ne namjeri utjecaja na visinu dobiti ili gubitka odnosno osnovice za oporezivanje porezom na dobit.

Poduzetnici su dužni procijenjeni korisni vijek uporabe pojedine dugotrajne imovine preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine te ako se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao promjena računovodstvenih procjena sukladno HSFI-u 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške odnosno istoimenom MRS-u 8.

Promjena korisnog vijeka uporabe dugotrajne imovine, odnosno promjena amortizacijskih stopa, ne smatra se promjenom računovodstvene politike, nego promjenom računovodstvene procjene.

Promjene računovodstvene procjene su usklađivanja knjigovodstvenog iznosa neke imovine ili obveza, ili iznosa periodične potrošnje neke imovine nastala procjenom sadašnjeg stanja i očekivanih budućih koristi i obveza povezanih s tom imovinom i obvezama, a koja nastaje zbog novih informacija ili novih otkrića. U tom smislu treba naglasiti da promjena računovodstvene procjene može utjecati samo na dobit ili gubitak tekućeg izvještajnog razdoblja, ili na dobit i gubitak tekućeg i budućih izvještajnih razdoblja, odnosno ona ne utječe na prethodna izvještajna razdoblja i ne klasificira se kao ispravak pogreške (nema retroaktivne primjene).

Prema tome, kada poduzetnik donese odluku o promjeni korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine to neće rezultirati retroaktivnim ispravkom odnosno usklađenjem iznosa amortizacije koji je priznat u prethodnim razdobljima.

Određene stavke u financijskim izvještajima poduzetnika nije moguće točno mjeriti već ih poduzetnici procjenjuju na temelju dostupnih informacija. Takve procjene mogu bitno utjecati na financijski rezultat poduzetnika, te korištenje razumnih računovodstvenih procjena svakako bitan dio financijskog izvještavanja i ne umanjuje pouzdanost financijskih izvještaja poduzetnika.

Računovodstvena procjena će se morati promijeniti ako nastupe promijenjene okolnosti na kojima se procjena temeljila, da li kao rezultat novih informacija ili većeg iskustva poduzetnika. Neke promjene u procjenama utječu samo na tekuće razdoblje, dok neke utječi na tekuće i buduće razdoblje. Primjerice, promjena procjene iznosa sumnjivih i spornih potraživanja utječe samo na dobit ili gubi­tak tekućeg razdoblja i za tu svrhu je priznata u tekućem razdoblju, dok promjena procijenjenog vijeka uporabe dugotrajne imovine utječe na rashod amortizacije u tekućem razdoblju, ali i u svakom budućem razdoblju tijekom preostalog vijeka uporabe te imovine. U oba slučaja učinak promjene se priznaje u računu dobiti ili gubitka onog razdoblja na koje se odnosi.

Ako poduzetnik odluči promijeniti stope amortizacije dugotrajne imovine, mora u okviru bilješki uz financijske izvještaje objaviti vrstu i iznos promjene računovodstvene procjene u onom razdoblju u kojem je promjena obavljena, bez obzira ima li ta promjena učinak na tekuće razdoblje ili na tekuće i buduće razdoblje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag