U Nar. nov., br. 107 od 1.10.2021. objavljen je Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koji stupa na snagu 9. Listopada 2021.

Pravilnikom se propisuje postupak, način ostvarivanja prava i način korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za provedbu radova iz čl. 68. st. 1. Zakona o šumama (Nar. nov., br. 68/18  - 145/20).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (Nar. nov., br. 22/15 - 46/18).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag