U Nar. nov., br. 88/21 od 6.8.2021. objavljen je Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 14.8.2021.

Pravilnikom se propisuju:

– način, uvjeti i rok primjene zahtjeva održivosti odnosno usklađenosti s kriterijima održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva,

– metodologija za izračun smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na emisije koje nastaju korištenjem fosilnih goriva u prometu,

– kriteriji održivosti za biogoriva,

– verifikacija odnosno postupak provjere usklađenosti i utvrđivanja usklađenosti s kriterijima održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva,

– obveza dokazivanja kriterija održivosti na temelju masenih bilanci te njihova verifikacija,

– metodologija izračuna izbjegnute emisije stakleničkih plinova radi korištenja biogoriva u prijevozu, te informacije koje obveznik stavljanja biogoriva na tržište mora podastrijeti za potrebe verifikacije ispunjenja kriterija,

– sadržaj i rokovi izvješćivanja.

Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.).

Proizvođač biogoriva i distributer dužan je, za prethodnu godinu, verifikatoru ili neovisnom revizoru podnijeti izvješće o količini emisija stakleničkih plinova i potrošnje goriva, koja je proizvedena ili kupljena u prethodnoj godini.

Proizvođač biogoriva dužan je, do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, ministarstvu nadležnom za energetiku podnijeti izvješće iz čl. 16. st. 1. Pravilnika. Izvješću se dodaje izvješće verifikatora ili neovisnog revizora iz čl. 15. st. 5. Pravilnika.

Distributer je dužan do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, ministarstvu nadležnom za energetiku podnijeti skupno izvješće koje sadrži:

- izvješće iz čl. 16. st. 1. Pravilnika,

- izvješće verifikatora ili neovisnog revizora iz čl. 15. st. 5. Pravilnika,

- podatke o količini i energijskog vrijednosti svih vrsta goriva koje su stavljene na tržište za potrebe prijevoza.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (Nar. nov., br. 83/13 i 118/18).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag