U Nar. nov., br. 51 od 12. svibnja 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_05_51_1033.html koji stupa na snagu 13. svibnja 2021.

Sukladno čl. 3. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Nar. nov., br. 27/19), zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ili zahtjev za registraciju podnositelj zahtjeva podnosi Ministarstvu financija na odgovarajućem obrascu, koji je sastavni dio Pravilnika, neposredno u pisanom obliku ili isti može poslati poštom, dostaviti u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu kojim se uređuje elektronički potpis, ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Dopunama Pravilnika dodani su novi stavci 2., 3. i 4. u čl. 3. te je propisano da:

  • podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ili zahtjeva za registraciju može podnijeti zahtjev, osim na način propisan stavkom 1. ovoga članka, i putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe, upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (st. 2.),
  • prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev i upitnike iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika kvalificiranim elektroničkim potpisom. Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku podnošenja zahtjeva (st. 3.),
  • potpis na upitnicima iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika mora biti javnobilježnički ovjeren, osim u slučaju iz stavka 3. ovoga članka (st. 4.).
Natrag