U Nar. nov., br. 7 od 27.1.2021. objavljen je Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupci primjenjivi na državne potpore sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: državne potpore) kao i potpore male vrijednosti, uključujući:

1) prijavu državne potpore i potpore male vrijednosti
2) komunikaciju s Europskom komisijom, objavu i informacije o državnim potporama
3) kumulaciju
4) izvješćivanje
5) praćenje državne potpore i potpore male vrijednosti i
6) sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 72/17).

Natrag