U Nar. nov., br. 43 od 23.4.2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_43_842.html koji je stupio na snagu 24.4.2021.

- iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, primici koje radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona fizičkim osobama – umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade RH ili na temelju posebnog propisa, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove,

- iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, ne postoji obveza podnošenja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) za primitke isplaćene radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, čime se ne uključuju u evidenciju o primicima fizičkih osoba – umirovljenika primatelja istih.

Natrag