Porezni tretman donacija za ublažavanje posljedica potresa

Darivanje fizičkih osoba u slučaju elementarnih nepogoda kao i u humanitarnim akcijama, regulirano je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o porezu na dobit. Vlada RH je donijela Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije) koja je objavljena u Nar. nov., br. 1/21.

Osim toga, u Nar. nov. br. 2/21 objavljene su i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a (stupio na snagu 8.1.2021.), a vezano uz darovanja koja se daju uz otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom (novi čl. 71.tb Pravilnika o provedbi OPZ-a).

U nastavku podsjećamo na porezni tretman navedenih donacija.

Porez na dohodak i porez na dobit

1. Pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit mogu utvrditi porezno priznate rashode do iznosa 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini za dana darovanja u naravi ili novcu za humanitarne, zdravstvene i druge općekorisne svrhe udrugama ili drugim neprofitnim organizacijama.

2. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i građani, za dana darovanja u naravi ili novcu mogu uvećati osobni odbitak do visine 2% primitaka podnošenjem porezne prijave - obrasca DOH odnosno podnošenjem zahtjeva za provođenje posebnog postupka obrasca ZPP-DOH do kraja veljače sljedeće godine.

Donacija u novcu mora biti uplaćena na žiro-račun, a za donaciju u naravi mora postojati isprava o preuzetoj pomoći tj. potvrda o donaciji.

Novim dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su objavljene su u Nar. nov., br. 2/21, propisane su iznimke vezane za dana darovanja osobama s područja za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom. Naime, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka i dobiti, sva dana darovanja izravno pravnim ili fizičkim osobama neovisno o visini ostvarenih prihoda ili primitaka u prethodnom poreznom razdoblju smatraju se:

 • porezno priznatim rashodima svim pravnim i fizičkim osobama obveznicima poreza na dobit,
 • porezno priznatim izdacima svim fizičkim osobama obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti u kojem slučaju ne uvećavaju osobni odbitak,
 • obvezno je u svom knjigovodstvu osigurati potrebne podatke i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom o učinjenim isporukama koja će biti propisana na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili koju će biti u mogućnosti prikupiti u određenoj situaciji. 

Navedeno će se primjenjivati prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.

Fizičkim osobama primateljima primljeni dar ne smatra se dohotkom ako su ostvarili:

 • potpore zbog uništenja i oštećenja imovine radi uklanjanja i ublažavanja posljedica proglašene elementarne nepogode:
  • od jedinica lokalne samouprave temeljem posebnih propisa ili
  • od svog poslodavca pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su štetu pretrpjeli;
 • primitke po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u:
 • humanitarnim akcijama koja se organizira prema propisu kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći i
 • javno oglašenim akcijama putem javno dostupnih izvora, televizije, interneta, društvenih mreža i sl., s općekorisnom svrhom i s jasnom potrebitosti situacije te objavljenim žiroračun fizičke osobe u potrebi otvorenim u te svrhe. U slučaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti zbog objektivnih okolnosti potrebno je o tome osigurati podatke tj. vjerodostojnu dokumentaciju.

Porez na dodanu vrijednost

Navedenom dopunom Pravilnika, novim čl. 71.ta, propisano je i oslobođenje od plaćanja PDV-a kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom.

Sukladno navedenom članku, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Nar.  nov., br. 1/21).

Predmetno oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu siječnju 2021. godine pa za isporuke obavljene do kraja 2021. godine. Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 71.ta Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona primijenit će se za predmetne donacije obavljene i tijekom prosinca 2020.

Porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.

Kako bi porezni obveznik ostvario pravo na predmetno oslobođenje od plaćanja PDV-a, dužan je u svome knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke o predmetnim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti.

Natrag