U Nar. nov., br. 43 od 23.4.2021. objavljena je Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_43_852.html koja se primjenjuje od 1.4. do 30.6.2021.

Ovom se Odlukom, uslijed pogoršanja epidemiološke situacije u RH, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice HGK koje obavljaju djelatnosti iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07), utvrđene Prilogom I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Natrag