U Nar. nov, br. 43 od 23.4.2021. objavljena je Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_43_835.html koja je stupila na snagu 23.4.2021.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.) radi saniranja posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom ­SARS-CoV-2.

Natrag