U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb kao osnivači dužni su donijeti vlastite odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2021. u okviru bilanciranih sredstava i po kriterijima i mjerilima utvrđenim u toč. III., IV., V. i VI. Odluke.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. dostaviti do 31.3.2022. na obrascima S-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima domova za starije i nemoćne osobe i S-3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio Odluke. Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb:

  • dužni su rashode za investicijsko održavanje, opremu, nabavu nefinancijske imovine, proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava;
  • ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opis radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodna suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na Plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (donosi ga nadležno tijelo financiranja (jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb) u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, najkasnije do 15.5.2021., a izmjene i dopune vrše se tijekom proračunske godine uz suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a po dobivanju pisane suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode).
Natrag