U Nar. nov., br. 53 od 19.5.2021. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja koja je stupa na snagu 27. svibnja 2021.

Odlukom o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja propisuju se pravila rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (u nastavku: HSVP), i to:

1. sudionici u HSVP-u i uvjeti za sudjelovanje u HSVP-u

2. računi u HSVP-u

3. način namire platnih transakcija u HSVP-u

4. standardizirani postupci i pravila za obradu i namiru platnih transakcija u HSVP-u

5. osiguranje neprekidnog poslovanja HSVP-a i

6. cjenik usluga HSVP-a i terminski plan HSVP-a.

Natrag