U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Pule - Pola (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 8.1.2021., a primjenjuje se od 1.1.2021.

U Odluci o lokalnim porezima Grada Pula – Pola (Nar. nov., br. 60/17 i 126/17) mijenja se čl. 19. kojim je propisan iznos poreza na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa te čl. 20. kojim je propisan iznos poreza na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih predmeta.

Natrag