U Nar. nov., br. 40/21 od 15.4.2021. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Vinkovaca (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Vinkovcima. Gradu Vinkovcima pripadaju sljedeći porezi: - prirez porezu na dohodak (plaća se po stopi od 10%), - porez na potrošnju (plaća se po stopi od 3%), - porez na kuće za odmor (plaća se u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.

Natrag