Odluka o porezima Grada Čabra (Nar.  nov., br. 144/20 i 100/21) donesena je temeljem Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Gradu Čabru pripadaju sljedeći porezi: prirez,   porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmoga dana od objave osim članaka 1., 2., 3., i 4. ove Odluke koji stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag