Odgovornost za obveze poduzetnika

Odgovornost za obveze trgovačkih društava, poduzetnika i trgovaca uređena je Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), Kaznenim zakonom i drugim propisima. Uz tu odgovornost, ZTD uređuje osnivanje, ustroj, prestanak, statusne promjene i dr., te vrste trgovačkih društava (trgovaca).

Trgovačka društva, poduzetnici i trgovci

Trgovačka društva dijele se na društva kapitala i društva osoba. Društva kapitala su:

 1. dioničko društvo (d.d.) i
 2. društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), uključujući i jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti (j.d.o.o.), kao podvrstu d.o.o.-a.

Društva osoba su:

 1. javno trgovačko društvo,
 2. komanditno društvo i
 3. gospodarsko interesno udruženje.

Trgovac je prema ZTD-u osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Međutim, trgovačko društvo je trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost.

Na sličan način i Zakon o računovodstvu (ZOR) definira trgovačka društva kao poduzetnike. To su:

 1. trgovačko društvo i trgovac pojedinac,
 2. podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi,
 3. poslovna jedinica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi i
 4. svaka pravna i fizička osoba, koja je obveznik poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost.

Da ne bi bilo zabune, upozoravamo da se u poduzetnike ne ubrajaju državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici, te domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljna svrha osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, koje su neprofitnog karaktera.

Trgovačko društvo (poduzetnik) može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari, te može tužiti i biti tuženo pred državnim ili izbranim sudom i sudjelovati u drugim postupcima.

Trgovačko društvo je pravna osoba, odvojena od fizičkih osoba koje drže dionice ili udjele tog društva. Pravna osobnost stječe se upisom u sudski registar, a gubi brisanjem iz tog registra.

Odgovornost trgovačkih društava i „vlasnika“ za obveze trgovačkog društva

Trgovačko društvo (poduzetnik) odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Zastupa ga uprava (direktor), koja vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

Članovi d.o.o.-a (i j.d.o.o.-a), te dioničari d.d.-a načelno nisu odgovorni za obveze društva. Međutim, oni mogu biti odgovorni ako neki član ili dioničar:

 1. koristi društvo za to da bi postigao cilj koji mu je inače zabranjen,
 2. koristi društvo da bi oštetio vjerovnike,
 3. protivno zakonu upravlja imovinom društva kao da je to njegova imovina,
 4. u svoju korist ili u korist neke druge osobe umanji imovinu društva, iako je znao ili morao znati da ono neće moći podmiriti svoje obveze.

Osim toga, ako član ili dioničar zloupotrebljava okolnost da kao član trgovačkoga društva ne odgovara za obveze društva, ne može se pozvati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze.

Slično je propisano i za komanditore u komanditnom društvu, dok članovi javnog trgovačkoga društva i komplementari u komanditnome društvu odgovaraju za obveze društva osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom.

Sve koji žele saznati više o ovoj zanimljivoj temi pozivamo na TEB-ov webinar koji će 31.5.2021. godine pod nazivom „Odgovornost člana društva i člana uprave trgovačkog društva“ održati gđa. Nevenka Marković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (više na: www.teb.hr).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag