U Nar. nov., br. 111/21 od 14. listopada 2021. objavljen je Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima koji je stupio na snagu 22. listopada 2021., osim pojedinih odredaba s odgodnim učinkom (čl. 69. Zakona koji stupa na snagu 7.6.2022. te čl. 217. st. 3. toč. 2. podtoč. a) i čl. 218. st. 3. toč. 4. podtoč. a) Zakona koji stupaju na snagu 1.1.2023.)

Ovaj se Zakon primjenjuje na sva autorska djela, sve izvedbe umjetnika izvođača, sve fonograme, sve videograme, sve programske signale, sve neoriginalne baze podataka te sva pisana izdanja u pogledu kojih prava nisu prestala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovaj se Zakon primjenjuje na informativne publikacije koje su prvi put objavljene nakon 6. lipnja 2019.

Sva prava autora, umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, audiovizualnih producenata, organizacija za emitiranje, proizvođača baza podataka te nakladnika pisanih izdanja stečena prije stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i sva prava iskorištavanja stečena prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju netaknuta.

U odnosu na ugovore sklopljene prije 1. srpnja 1994., pravo iz članka 34. stavka 6. odnosno članka 135. stavka 2. ovoga Zakona postoji samo u slučaju u kojem je autor odnosno umjetnik izvođač ili njihov zastupnik podnio zahtjev u tu svrhu prije 1. siječnja 1997. U slučaju nepostojanja sporazuma između nositelja prava o visini naknade, naknada se određuje u skladu s odredbama članka 235. ovoga Zakona.

Na ugovore i sporazume o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koji se odnose na radnje umnožavanja i priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u okviru prateće internetske usluge, koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a istječu nakon 7. lipnja 2023., od 7. lipnja 2023. primjenjuje se načelo države podrijetla iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona.

Na odobrenja za radnje priopćavanja javnosti koje se poduzimaju prijenosom programa izravnim protokom, koja su dobivena prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a istječu nakon 7. lipnja 2025., ne primjenjuje se članak 45. ovoga Zakona do 7. lipnja 2025.

Ugovori između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma o osnivanju prava iskorištavanja izvedbe fiksirane na fonogram, koji su sklopljeni prije 1. studenoga 2013., proizvode učinke do isteka roka zaštite umjetnika izvođača iz članka 138. ovoga Zakona, osim ako je u ugovorima drukčije određeno ili ako nastupe okolnosti iz članka 146. stavka 5. ili članka 148. stavka 4. ovoga Zakona ili ako je ugovor prestao iz bilo kojeg drugog razloga.

Ugovori o iskorištavanju glazbenih izvedaba umjetnika izvođača koji su između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona moraju se uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u protivnom će se smatrati da proizvođač fonograma nije stekao prava iskorištavanja glazbenih umjetničkih izvedaba na internetu te da se prava umjetnika izvođača u vezi s iskorištavanjem glazbenih umjetničkih izvedaba na internetu ostvaruju kolektivno.

Na autorska djela i predmete srodnih prava koji nastanu u radnom odnosu ili po narudžbi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, a na temelju ugovora o radu odnosno ugovora o narudžbi sklopljenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuje se ovaj Zakon.

Odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava koja je Zavod izdao organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i koja su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi.

Svi cjenici (tarife) organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koji su važeći na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi.

Natrag