U Nar. nov., br. 137/21 od 13. prosinca 2021. objavljene su nove Posebne uzance o građenju, koje se primjenjuju od 21. prosinca 2021. i primjenjive su na ugovore sklopljene nakon početka primjene.

Danom primjene ovih Posebnih uzanci o građenju prestaju se primjenjivati Posebne uzance o građenju objavljene u Službenom listu SFRJ, broj 18, od 1. travnja 1977. godine.

Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između naručitelja i izvođača (ugovaratelji) koji su ugovorno povezani u poslovima građenja.

Posebne uzance o građenju ne primjenjuju se ako su ugovaratelji isključili njihovu primjenu.

S obzirom na citiranu uzancu, za obveznike javne nabave potrebno je napomenuti da su u svakoj dokumentaciji o nabavi obvezni navesti primjenjuju li se trgovački običaji na ugovorni odnos, a ta obveza proizlazi i iz čl. 219. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16).

Više informacija o novostima dostupne su na stranicama Hrvatske gospodarske komore: „Pred nama je daljnja aktivnost kako bi Uzance bile u što većoj mjeri uključivane u ugovore o javnoj nabavi tako da, umjesto stranih FIDIC-a i VOB-ova, napokon u poslovnoj praksi zažive hrvatski poslovni običaju sabrani u Posebnim uzancama u građenju.“

Natrag