U Nar. nov., br. 11 od 9. veljače 2021. objavljen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_02_11_208.html

Naputkom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Natrag