U Nar. nov., br. 73 od 30. lipnja 2021. objavljen je Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 73/21) koji stupa na snagu dana 1. srpnja 2021.

Izmjenama Naputka mijenja se naziv brojčane oznake 1224 koja sada glasi: Porez na dodanu vrijednost poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za poseban postupak oporezivanja (članci 123., 125.f i 125.hi Zakona o PDV-u).

U tom smislu došlo je i do izmjene odredbi koje se odnose na upisivanje podataka u polje "poziv na broj primatelja", a koje sada glase:

"Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1244 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza 1244, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U slučaju posredovanja kao podatak drugi upisuje se OIB posrednika. Kao treći podatak upisuju za uplate temeljene na tromjesečnim prijavama, oznaku tromjesečja (1 znamenka) i godina (2 znamenke) za koje se vrši uplata, a za uplate temeljene na mjesečnim prijavama, oznaku mjeseci (2 znamenke, jednoznamenkasti mjeseci imaju prefiks nulu npr. 02 za veljaču) i godine (2 znamenke) za koje se vrši uplata. Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1244 su također obavezni u polje »Opis plaćanja« upisati identifikacijski broj iz One Stop Shop sustava za osobe na koju se uplata odnosi – vlastiti broj (HR*/IM*/EU*) ili u slučaju posredovanja u uvozu broj osobe na koju se odnosi prijava (IM*)".

Također, izmjenama Naputka mijenjaju se i podaci o računu za Vrbje i Vis.

Natrag