Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja

Samo za poslove koji su propisani Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (u nastavku: Odluka) moguće je u Republici Hrvatskoj (RH) naplatiti potraživanje od kupca i platiti obvezu dobavljaču u stranim sredstvima plaćanja, kada se kao ugovorne strane pojavljuju dva rezidenta odnosno rezident i nerezident. Pri tom se rezidentom smatra pravna osoba sa sjedištem u RH, osim njene podružnice u inozemstvu; fizička osoba s prebivalištem u RH; poduzetnik pojedinac (trgovac pojedinac, obrtnik, i dr.); podružnica stranog trgovačkog društva i trgovca pojedinaca upisana u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u RH, itd. Pod stranim sredstvima plaćanja smatraju se devize (novčana potraživanja iz inozemstva), novčanice i kovanice  (strana gotovina) te čekovi i ostali novčani instrumenti koji glase na stranu valutu.  

Plaćanje između rezidenata

U stranim sredstvima plaćanja u RH između rezidenata dopuštene su naplate i plaćanja: ê pri kupoprodaji robe s carinskog skladišta tipa D i na izdvojenim prodajnim mjestima carinskog, trošarinskog ili poreznog skladišta ê za isplatu i povrat troškova službenog puta i drugih troškova povezanih s time u drugoj državi uključujući terenski dodatak ê pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko-agencijskim uslugama, između posrednika i drugog rezidenta fizičke osobe, za uslugu koju je pružio nerezident.

U devizama između rezidenata dopuštene su naplate i plaćanja između ostalog: - za isplatu plaća radnicima rezidenata koji su privremeno na radu u drugoj državi, npr. radnici na radilištima u drugoj državi, u predstavništvima, pomorci, konzuli, diplomati, i sl. - pri izvođenju investicijskih radova u drugoj državi, između nositelja posla i drugih sudionika u poslu za iznos naplaćenih radova - pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko – agencijskim uslugama, između posrednika i drugog rezidenta, za uslugu koju je pružio ili primio nerezident - pri kupoprodaji robe i usluga između korisnika slobodne zone te pri kupoprodaji robe i usluge između korisnika slobodne zone i rezidenta izvan zone, ako je riječ o domaćoj robi ili usluzi koja je namijenjena trgovini s nerezidentima i ako roba izlazi iz RH ili ako je riječ o stranoj robi ili usluzi - kod tekućih poslova u trgovini s nerezidentima, između posrednika i drugog rezidenta za plaćanje i naplatu robe i usluga, ako roba prelazi državnu granicu RH - pri izdavanju i otkupu udjela u investicijskim fondovima osnovanima u RH - pri kupoprodaji vrijednosnih papira koji kotiraju ili su izdani u drugoj državi, između investitora i ovlaštenog društva te između ovlaštenih društava, osim vrijednosnih papira koji su izdani u drugoj državi, a kotiraju u RH - između podružnice stranog osnivača i drugog rezidenta ako naplata i plaćanje predstavljaju ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenog između tog drugog rezidenta i stranog osnivača te podružnice - pri izdavanju i otkupu udjela u investicijskim fondovima osnovanima u RH, itd.

Plaćanje između rezidenata i nerezidenata

Za tekuće poslove između rezidenata i nerezidenata dopušteni su plaćanje i naplata: - u stranim sredstvima plaćanja pri trgovanju uslugama - u devizama pri trgovanju robom - u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu pri trgovanju robom ako roba prelazi državnu granicu RH.

Dopušteni su plaćanje i naplata premije osiguranja i isplata štete u devizama između rezidentnog društva za osiguranje i rezidenta – fizičke osobe koja u drugoj državi boravi na temelju važeće dozvole boravka. Kada se sklapa ugovor o reosiguranju između rezidentnog društva za osiguranje ili društva za reosiguranje i nerezidentnoga društva za reosiguranje, dopuštena je naplata premije i isplata štete u devizama između sljedećih rezidenata: - društva za osiguranje i ugovaratelja odnosno korisnika osiguranja - društva za osiguranje i društva za reosiguranje na temelju ugovora o reosiguranju - dvaju ili više rezidentnih društava za osiguranje odnosno reosiguranje, ako je riječ o suosiguranju.

Jednako tako, dopuštene su naplate i plaćanja za kapitalne poslove između rezidenata i nerezidenata, osim u slučajevima: - kupoprodaje nekretnine u RH i udjela u trgovačkim društvima sa sjedištem u RH - kupoprodaje vrijednosnih papira koji kotiraju ili su izdani u RH bez obzira na to glase li na stranu valutu ili kune, osim vrijednosnih papira koji su izdani u RH i kotiraju u drugoj državi. Zabrana se ne odnosi na kupoprodaju na primarnom tržištu vrijednosnih papira izdanih od RH koji glase na stranu valutu.

Prijenos deviznih sredstava

Odluka propisuje i mogućnost prijenosa deviznih sredstava između rezidenata, pa su tako primjera radi dopuštene donacije stranih sredstava plaćanja između rezidenata u znanstvene, kulturne i humanitarne svrhe.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag