Naknada za pokretanje žalbenog postupka

U javnoj nabavi žalba se podnosi pod fazama postupka uz pravilo da žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Tako se u otvorenom postupku žalba izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

  1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
  2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
  3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
  4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
  5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Dakle, ako je žalitelj propustio izjaviti žalbu na dokumentaciju o nabavi, ne može sadržaj te dokumentacije osporavati u kasnijoj fazi postupka, npr. nakon primitka odluke o odabiru.

Dokaz o uplati naknade mora biti priložen uz žalbu

Za svaku žalbu koju podnosi, žalitelj je dužan uplatiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka. Naknada se uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Žalitelj je dužan dokaz o izvršenoj uplati naknade u propisanom iznosu priložiti uz žalbu. Dokazom se smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. To je iznimno važno napraviti jer ako žalba ne sadržava dokaz ili naknada nije plaćena u propisanom iznosu, Državna komisija će odbaciti žalbu kao neurednu bez pozivanja žalitelja na dopunu ili ispravak.

Visina naknade

Naknada se u pravilu uplaćuje u određenom iznosu ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave (čl. 430. st. 1. ZJN 2016). Tako je žalitelj obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

5.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 750.000,00 kuna

10.000,00 za procijenjenu vrijednost nabave od 750.000,01 do 1.500.000,00 kuna

25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna

45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna

70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna

100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.

Iznimno od navedenog, za žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5.000,00 kuna. Riječ je o jedinstvenoj kotizaciji neovisno o broju grupa obuhvaćenih dokumentacijom o nabavi.

Posebno o visini naknade kod žalben na odluku o odabiru za grupe predmeta nabave

Međutim, ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu ovih iznosa za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od navedenih iznosa (čl. 430. st. 4. ZJN 2016).

U prijevodu to znači da ako je predmet nabave ukupne procijenjene vrijednosti od 10.000.000,00 kn podijeljen na 4 grupe, i žalitelj se žali na odluku o odabiru u 2 grupe predmeta nabave, mora uplatiti naknadu u visini od 18.000,00 kn. Drugim riječima mora uplatiti dvije petine (2/5) od 45.000,00 kn.

Primjer iz prakse Visokog upravnog suda RH, Posl. broj: UsII-119/19 od 28.2.2019.:

„Procijenjena vrijednost konkretne nabave iznosi 1.260,000,00 kn pa prema stavku 1. članka 430. ZJN-a, naknada za žalbu iznosi 10.000,00 kn. Kako je tužitelj osporio samo jednu grupu predmeta nabave bio je dužan, prema stavku 4. istog članka, platiti 1/5 od 10.000,00 kn, odnosno 2.000,00 kn, što nesporno nije učinio.

Prema tome ovaj Sud nalazi da tuženik svojim rješenjem nije povrijedio zakon na štetu tužitelja, već je pravilnom primjenom mjerodavnog zakona i valjano obrazloženo, osnovano odbacio neurednu žalbu tužitelja, slijedom čega ni tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje zakonitog rješenja tuženika, nije osnovan.“

Nastavno na navedeno, skrećemo pažnju i na praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH prema kojoj, u slučaju da se žalba podnosi na odluku o odabiru u odnosu na sve grupe predmeta nabave, u prethodnom primjeru to bi značilo u odnosu na sve 4 grupe, tada je potrebno uplatiti naknadu kao da se žalba podnosi u odnosu na cijeli predmet nabave, dakle svih 45.000,00 kn, iako bi se primjenom čl. 430. st. 3. ZJN 2016 moglo zaključiti kako se treba uplatiti 36.000 (4/5 od 45.000,00 kn).

Primjer iz prakse Visokog upravnog suda RH, Posl. broj: UsII-325/19 od 3.7.2019.

„Prema ocjeni ovoga Suda tuženik je pravilno odbacio žalbu tužitelja kao neurednu uz obrazloženje da sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave je tužitelj trebao uplatiti naknadu u iznosu od 25.000,00 kn, a ne u iznosu od 10.000,00 kn kako je to učinio. Naime, iz dokumentacije o nabavi proizlazi da je predmet nabave podijeljen na dvije grupe i to Grupu 1  vozila za prijevoz osoba s poteškoćama u razvoju i Grupu 2 — vozila za prijevoz osoba s invaliditetom te da je procijenjena vrijednost nabave 2.700.000,00 kn, a iz same žalbe tužitelja proizlazi da je tužitelj izjavio žalbu na odluku o odabiru za obje navedene grupe predmeta nabave i predložio u žalbi poništenje odluke o odabiru za Grupu 1 i Grupu 2. Dakle, kako je žalba izjavljena na odluku o odabiru za obje grupe nabave pravilno smatra tuženik da je žalba sadržajno izjavljena u odnosu na predmet nabave u cijelosti pa je u konkretnom slučaju trebalo uplatiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 25.000,00 kn.

Tužitelj neosnovano upućuje na odredbu članka 430. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi koja propisuje da ako se žalba izjavljena na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi 1/5 iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka. Međutim, u konkretnom slučaju ne dolazi do primjene navedene odredbe članka 430. stavka 4. jer se radi o situaciji kada je žalba izjavljena u odnosu na predmet nabave u cijelosti, kako to pravilno zaključuje i tuženik.“

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag