Izmijenjeni GFI i HSFI za 2021.

Bliži se kraj godine za koju će se godišnji financijski izvještaji (GFI) sastavljati prema izmijenjenom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI (Pravilnik) i izmjenjenim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI). Od GFI-a su od 1.1.2021. godine promijenjeni bilanca, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala i osobito bilješke, a izmjene HSFI-a odnose se na mikro, male i srednje poduzetnike.

U nastavku kratko rekapituliramo najvažnije novosti koje se primjenjuju na GFI za 2021. godinu, koje su dužni primijeniti svi poduzetnici, pa i oni koji primijenjuju Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI).

Ipak, obveze se razlikuju u ovisnosti o veličini poduzetnika.

Tako se promjene sadržaja i strukture pojedinih obrazaca GFI-a uglavnom odnose na velike i ev. srednje poduzetnike, dok se promjene HSFI-a odnose na mikro, male i srednje poduzetnike.

Izmjenama i dopunama pasive bilance, u o viru pozicije V. Rezerve fer vrijednosti, dodane su dvije nove točke - točka 4. Ostale rezerve fer vrijednosti i točka 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija).

Iako su bilancu dužni sastaviti svi poduzetnici, mikro, mali, pa i srednji najčešće nemaju takve poslovne odnose i događaje, pa u tom slučaju neće popunjavati nove pozicije.

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti sastavljaju samo obveznici MSFI-a, odnosno veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa. Mikro, mali i srednji poduzetnici rade ovaj izvještaj tek izuzetno - ako su ovisno društvo obveznika MSFI-a, odnosno ako primjenjuju MSFI-e. Tu je u okviru pozicije II. Ostala sveobuhvatna dobit/ gubitak prije poreza, dodano više novih točaka u kojima se odvojeno prikazuju stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak.   

Izvještaju o novčanim tokovima – direktna metoda, koji sastavljaju srednji i veliki poduzetnici,  dodane su, u okviru pozicije novčanih tokova od poslovnih aktivnosti, točke u kojima se na drugačiji način prikazuju primici odnosno izdaci od poslovnih aktivnosti.

U izvještaju o promjenama kapitala, koji su dužni izraditi svi srednji i veliki poduzetnici, pozicije su usklađene s promjenjenim pozicijama bilance, ali i s drugim promjenama propisa. Osim toga, ovaj izvještaj više ne sadrži podatake o povećanju kapitala u predstečajnoj nagodbi i kapitala iz reinvestiranja dobiti, već samo o smanjenju kapitala.

Najveće promjene odnose se na izradu odnosno obvezan sadržaj bilješki uz GFI, koje su dužni sastaviti svi poduzetnici. Međutim, u ovisnosti o veličini obveze objave se razlikuju. Tako su izmijenjenim HSFI-ima posebno propisani zahtjevi za objavljivanjem u bilješkama za mikro i male poduzetnike, te posebno za srednje poduzetnike, dok bilješke velikih poduzetnika uređuju MSFI i Pravilnik.

Od 1.1.2021. mikro i mali poduzetnici trebaju objaviti nove dodatne informacije određene izmijenjenim HSFI-om 1. Istovremeno, više nisu dužni objaviti informacije koje su do 31.12.2020. bile obvezne,  kao niti informacije koje su zahtijevali ostali HSFI-i (osim uz konsolidirane financijske izvještaje). 

Za srednje poduzetnike izmijenjeni HSFI-i donijeli su više novih zahtjeva o kojima će kod izrade bilješki uz GFI za 2021. svakako trebati povesti računa. 

Nadalje, izmjenama HSFI-a određeno je kada matično društvo u Republici Hrvatskoj nije dužno sastavljati konsolidirane GFI, a ima promjena i vezano za goodwill.

Veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa u bilješkama trebaju objaviti informacije koje zahtjevaju MSFI, te dodatno i informacije koje propisuje Pravilnik.

Detaljno o svim ovim izmjenama, kao i sastavljanju GF-a mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika, pisat ćemo u FIP-u br. 12/21 i 1/22.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag