Isplata predujma dobiti

Predujam dobiti (dividende) za tekuću godinu može se isplatiti u skladu i pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 40/19), te poreznim propisima.

Uvjeti i ograničenja

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) može članovima društva (vlasnicima) isplatiti predujam dobiti za 2021. već tijekom 2021. godine

Dioničko društvo (d.d.) može predujam dividende za 2021. godinu dioničarima isplatiti tek poslije 1.1.2022., i to pod uvjetom da privremeni račun dobiti i gubitka za 2021. godinu pokazuje dobit i da je društvo ostvarilo dobit u 2020. godini. U zadovoljenje ovih uvjeta, predujam dividende može se isplatiti najviše u visini polovine dobiti umanjene za iznos koji se mora unijeti u zakonske i/ili druge rezerve društva, a najviše do iznosa 50% dobiti ostvarene u 2020. godini.

Neovisno o pravnom obliku društvo mora pri isplatiti dobiti postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri. Da bi isplatilo predujam dobiti/dividende i d.o.o. i j.d.o.o. mora sastaviti privremeni račun dobiti i gubitka, te ukoliko on pokazuje dobit predujam dobiti može se isplatiti do iznosa iskazanog u računu dobiti i gubitka. No, za j.d.o.o., ZTD-om je propisana obveza unošenja 25% ostvarene dobiti u zakonske rezerve, pa  bi pri isplati predujma dobiti u j.d.o.o. iznos utvrđene dobiti u računu dobiti i gubitka prije isplate trebalo umanjiti za iznos koji se unosi u zakonske rezerve i vlasniku (vlasnicima) predujmiti utvrđeni iznos dobiti u računu dobiti i gubitka umanjen za taj iznos.

Obveza plaćanja poreza

Društvo pri isplati predujma udjela u dobiti/dividende:

  • fizičkoj osobi rezidentu mora obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak od kapitala po stopi od 10% uvećano za prirez ako je propisan,
  • fizičkoj osobi nerezidentu mora obračunati i uplatiti  porez na dohodak od kapitala po stopi od 10% ili po stopi iz ugovora ako RH sa zemljom u kojoj je primatelj rezident ima potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (čl. 70. st. 19. Zakona o porezu na dohodak; Nar. nov., br. 115/16 – 138/20).

O isplati predujma udjela u dobiti/dividende izvještava se putem obrasca JOPPD na dan isplate ili sljedeći radni dan.

U slučaju isplate predujma dobiti/dividende pravnoj osobi nerezidentu obračunava se i uplaćuje porez na dobit po odbitku po stopi od 10%; osim ako je međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja drukčije uređeno (čl. 31. st. 7. i 31.e Zakona o porezu na dobit; Nar. nov., br. 177/04 – 138/20). Za primjenu niže stope propisane međunarodnim ugovorom isplatitelj mora imati ovjereni obrazac Zahtjeva za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države rezidentnosti pravne osobe. Zakonom o porezu na dobit propisano je i oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju između povezanih društava iz različitih država članica EU ako primatelj udjela u dobiti/dividende ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dividendu/udio u dobiti i taj najniži postotak udjela ima u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca, pri čemu isplatitelj mora imati propisanu dokumentaciju.

Što kada je predujmljena dobit veća od ostvarene?

Ako je vlasniku isplaćen predujam dobiti, a po isteku godine utvrđena je dobit u manjem iznosu od isplaćenog predujma dobiti, više predujmljena dobit ne može se pretvoriti u neki drugi oblik potraživanja (npr. pozajmicu vlasniku, predujam dobiti za sljedeću godinu i sl.). Naime, nastala razlika smatra se dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja vlasnika-fizičke osobe te podliježe oporezivanju po stopi 30% uvećano za prirez (ako je propisan).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag