Financijski rezultat, računovodstvene politike i podjela dobiti

Pod financijskim rezultatom obično se razumijeva bruto dobit (dobit prije oporezivanja) ostvarena u poslovnoj godini i neto dobit, a ponekad i dobit koja se može isplatiti članu/članovima društva.

Bruto dobit je višak prihoda nad rashodima, koji se iskazuje u računu dobiti i gubitka. Ovaj višak ujedno se iskazuje i u bilanci i predstavlja povećanje vlastitog kapitala poduzetnika.

Kod utvrđivanja dobiti polazi se od prihoda i rashoda, koji se utvrđuju prema propisima i računovodstvenim standardima (u razdoblju na koje se odnose, a ne kada su naplaćeni/plaćeni). Prihod se priznaje samo kad je vjerojatno da će se naplatiti, a u suprotnom se odgađa ili ispravlja. Tu vjerojatnost procjenjuje sam poduzetnik, prema kriterijima iz računovodstvenih standarda i prema računovodstvenim politikama koje je odabrao.

Računovodstvene politike su načela i pravila koja treba primjenjivati dosljedno iz razdoblja u razdoblje, kako bi elementi financijskih izvještaja bili sastavljeni na istoj osnovi i usporedivi. Ovaj odabir je važan, jer različite računovodstvene politike mogu utjecati na iskaz visine financijskog rezultata, a na sličan način utječu i računovodstvene procjene. Naime, iako se većina prihoda i rashoda zasniva na izlaznim i ulaznim računima, postoje i stavke čiju vrijednost nije uvijek moguće posve točno izmjeriti. To mogu biti sumnjiva i sporna potraživanja, zastarjele zalihe, korisni vijek upotrebe imovine, itd. O procjeni takvih stavaka ovisi konačan iznos prihoda i rashoda i konačan financijski rezultat (detaljno o prihodima i rashodima pročitajte u FIP-u br. 1/21).

Utvrđivanje i raspored neto dobiti

Da bi se došlo do neto dobiti, dobit prije oporezivanja treba umanjanjiti za poreznu obvezu. Pritom treba povesti računa o tome da pogrešno evidentiranje prihoda i rashoda može utjecati na pogrešno utvrđivanje porezne obveze.

Neto dobit se prije isplate još mora rasporediti za propisane svrhe. Obveze kod podjele dobiti propisuje Zakon o trgovačkim društvima, u ovisnosti o pravnom obliku poduzetnika, i Zakon o računovodstvu (detaljno o obveznoj podjeli dobiti pročitajte u FIP-u br. 3/21). 

Nakon obračuna poreza i obvezne podjele, ako je ostalo još nešto dobiti, ta se dobit može isplatiti. No, tu nije kraj. Kod isplate fizičkim osobama dobit za isplatu treba umanjiti za 10% poreza i prirez. 

Opisani put od prihoda do dividende prikazujemo sljedećom tablicom:  

R. br.

Opis

Izračunavanje

1.

Ukupni prihod

 

2.

Ukupni rashodi

 

3.

Bruto dobit

(R.br. 1-2)

4.

Porez na dobit

 

5.

Neto dobit

(R.br. 3-4)

6.

Obvezna podjela

 

7.

Dobit za isplatu

(R.br. 5-6)

8.

Porez i prirez na isplatu dobiti

 

9.

Neto isplata članovima društva

(R.br. 7-8)

Podsjećamo na kraju da se financijski rezultat odnosi i na gubitak, a tada se primjenjuju drugačija pravila. Razlikuje se gubitak prije i gubitak nakon oporezivanja, jer je zbog razlike između računovodstvenih i poreznih propisa glede tretmana pojedinih prihoda i rashoda ponekad moguće utvrditi obvezu za porez na dobit iako je iskazan računovodstveni gubitak, i obrnuto (detaljno o utvrđivanju obveze za porez na dobit pročitajte u FIP-u br. 2/21). No, to je već sasvim druga tema.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag