U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08, 110/08-ispr., 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20) mijenjane su odredbe čl. 24., čl. 29. i čl. 47. Zakona. Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust iz čl. 14. st. 2. ovoga Zakona naknada plaće za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), za vrijeme korištenja prava prema ovom Zakonu ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 70% proračunske osnovice.

Izmjene Zakona stupaju na snagu 1. travnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_37_779.html

Natrag