U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakonom je između ostalog propisano:

- iznimno od st. 1. čl. 22. Zakona, Ministarstvo će po službenoj dužnosti postupak ponovne kategorizacije ugostiteljskih objekata kojima je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije dok traju i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti iz čl. 9.a st. 2. Zakona, pokrenuti po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti iz čl. 9.a st. 2. Zakona

- ovlašćuje se ministar da pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo i ministra nadležnog za područje zaštite od požara, u uvjetima posebnih okolnosti iz čl. 9.a st. 2. Zakona, propiše odstupanja od: 1. obveze ispunjavanja uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekta iz čl. 15. i 16. Zakona, 2. obveze ispunjavanja uvjeta za kategoriju objekata u domaćinstvu iz čl. 31. Zakona

- ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji na dan stupanja na snagu Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge temeljem privremenih rješenja iz čl. 25. st. 1., čl. 34. st. 4. i 5. i čl. 39. st. 9., a u vezi s čl. 34. st. 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19 i 32/20), temeljem tih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge najdulje do 31. prosinca 2021.

- ugostitelji koji su ishodili rješenje o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti temeljem čl. 21. st. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19 i 32/20), mogu nastaviti obavljati djelatnost temeljem ishođenog rješenja do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti iz čl. 9.a st. 2. Zakona

- iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007., odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 88/07) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov., br. 9/16, 54/16, 61/16 – ispravak, 69/17 i 120/19), u roku od: - dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000., - tri godine od stupanja na snagu Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., - četiri godine od stupanja na snagu Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004. Nadležno upravno tijelo, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje. Primjerak izvršnog rješenja dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.

- iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima. Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako ističe na objektu oznaku za kategoriju (zvjezdice) bez rješenja ili ističe zvjezdice u promidžbenim materijalima bez rješenja. U slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna

- odredbe čl. 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18.) prestaju važiti danom stupanja na snagu Zakona

- postupci započeti temeljem čl. 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18), do dana stupanja na snagu Zakona, dovršit će se po odredbama čl. 11. ovoga Zakona.

Natrag